Ile wynosi opłata zastępcza w przypadku Białych Certyfikatów?

Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego w ostatnich latach znacząco zyskują na popularności. Jest to spowodowane z pewnością rosnącą świadomością ekologiczną wśród społeczeństwa, a także coraz większą ilością różnego rodzaju analiz i badań, które jasno ukazują negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko i jej skutki. 

Ochrona środowiska to także jedne z priorytetowych tematów w krajach Unii Europejskiej. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne dąży się coraz bardziej do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią. Z tego też względu zagadnienia związane z efektywnością energetyczną są w obecnych czasach tak popularne i często przytaczane. 

Osoby zainteresowane tematem efektywnego gospodarowania energią, z pewnością słyszały o czymś takim jak białe certyfikaty. Sporo osób nie wie jednak, czym one są. Warto więc poszerzyć swoją wiedzę na temat białych certyfikatów i efektywnego gospodarowania energią. 

Czym są Białe Certyfikaty?

Ochrona środowiska naturalnego i tym samym zwiększanie efektywności energetycznej to priorytet i nieodłączna część prowadzonej obecnie polityki Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zobowiązały się do tego, aby bardziej dbać o środowisko i tym samym optymalizować zużycie energii. Świadectwem efektywności energetycznej jest tzw. biały certyfikat. Jest to pewnego rodzaju motywator, którego celem jest zachęcenie do zwiększania efektywności energetycznej. 

System Białych Certyfikatów powstał z myślą o inwestycjach modernizacyjnych, których celem jest zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, promowanie koncepcji efektywności energetycznej czy też zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego na terenie krajów członkowskich UE. Białe Certyfikaty są poświadczeniem zaoszczędzenie danej ilości energii w wyniku przeprowadzenia określonych inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. Można je również sprzedawać, co stanowi dodatkowy przychód dla ich posiadaczy. Często zdarza się tak, że uzyskane Białe Certyfikaty pozwalają spłacić znaczną część kosztów danej inwestycji. 

Podstawą prawną, która umożliwia uzyskanie Białych Certyfikatów, jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. 

Kto musi mieć Białe Certyfikaty?

Biały Certyfikat może zostać wydany każdemu, kto planuje inwestycję sprzyjającą podwyższeniu efektywności energetycznej. Mogą to być osoby prywatne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki i instytucje państwowe lub prywatne. 

Uzyskaniem takiego świadectwa efektywności energetycznej powinny zainteresować się szczególnie producenci oraz firmy, które pragną je wykorzystać w celu polepszenia oferowanych przez siebie produktów, a także osoby planujące modernizację oraz zmianę izolacji termicznej między innymi w piecach i rurociągach, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, modernizację oświetlenia, wymianę silników i napędów czy też instalację fotowoltaiki. 

Ile wynosi opłata zastępcza?

Opłata zastępcza na rok 2022 wyniosła 2385,39 zł za 1 toe (toe – energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg.). Należy jednak pamiętać o tym, że wysokość tej opłaty co roku wzrasta o 5% względem wartości z poprzedniego roku. Oznacza to więc, że osiągając konieczną do uzyskania Białego Certyfikatu oszczędność energii równą min. 10 toe, opłata wyniesie 23 853,90 zł.

Kto musi zapłacić opłatę zastępczą?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej, realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii może nastąpić przez zrealizowanie inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej. Alternatywą jest w tym przypadku uiszczenie przez podmiot zobowiązany tzw. opłaty zastępczej

W jaki sposób można rozliczyć opłatę zastępczą?

Opłatę zastępczą należy rozliczyć w rachunku podatkowym w okresie, w którym osiągnięto odpowiadające danej opłacie przychody. 

Opłata zastępcza za białe certyfikaty powinna być uiszczona każdorazowo do 30 czerwca roku następującego po roku, za który obowiązek realizowany jest poprzez jej uiszczenie. Jest to wymagane przez obowiązujące prawo, więc należy o tym pamiętać i stosując się do ustalonych terminów. 

Białe Certyfikaty są formą dotacji rządowej, z tego też względu kwalifikują się one jako dotacje do aktywów. Podczas ich księgowania należy więc ująć je w pasywach jako rozliczenie międzyokresowe przychodów i rozliczyć na podstawie amortyzacji nakładów, których dotyczą.